Recent Comments

    Home » Archives by category » கருத்து » அன்பு லிங்கன்

    வடிவங்கள் மீது மீண்டும் சில….வரிகள்.

    அன்பு லிங்கன் கடந்த “தாயகம்” இதழில் Arlene Gottfried இற்கு அஞ்சலி செய்யும் வேளையில் அனைத்து நாடுகளிலும் கலைகள் பிறக்கின்றன, வாழ்கின்றன, மடிகின்றன, பாதுகாக்கப்படுகின்றன எனும் எண்ணம் எனக்குள் தோன்றியது. விளம்பரப்படுத்தப்படாத வடிவங்களும் எமது காலங்களில் வாழ்ந்தன. இலங்கையினது வடிவக் கலை…